Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Medewerkers van PPO de Link vinden de rechten van het kind belangrijk. Signalen van mishandeling of geweld in huiselijke situaties worden serieus genomen. Actie wordt pas genomen nadat de signalen zorgvuldig zijn onderzocht

Verplichting van een meldcode

Een aantal jaren geleden werden allerlei organisaties verplicht om een meldcode te hanteren voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Hieronder wordt ook begrepen seksueel geweld, vrouwelijke genitale verminking en eer gerelateerd geweld. De verplichting geldt voor organisaties en zelfstandige beroepskrachten in de (jeugd) gezondheidszorg, het onderwijs, de kinderopvang, de jeugdzorg en de maatschappelijke ondersteuning en eveneens voor politie en justitie. PPO de Link heeft in september 2012 een meldcode vastgesteld.
 

Doel meldcode

De meldcode heeft tot doel leerkrachten te ondersteunen in de omgang met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Een meldcode bevat een stappenplan. Dit stappenplan leidt de leerkracht stapsgewijs door het proces vanaf het moment dat hij/zij problemen signaleert tot aan het moment dat hij eventueel een beslissing neemt over het doen van een melding.Voordat er een melding bij het AMK (algmeen meldpunt kindermishandeling) wordt gedaan, wordt wanneer mogelijk en veilig met het betreffende kind en de ouders/verzorgers gesproken.