Ouders

Partnerschap, participatie en medezeggenschap
Partnerschap
PPO de Link heeft "Partnerschap" letterlijk hoog in het vandel staan. Eťn van de P's van PPO staat immers voor het woord "partners". In eerste instantie houdt dit in dat de scholen rond de oprichting van†onze stichting bij elkaar zijn gekomen als gelijkwaardige partners die de samenwerking met elkaar wilden aangaan. Minstens zo belangrijk is de term Partner†als het gaat hoe wij gezamenlijk en†hoe de scholen afzonderlijk tegen de relatie met ouders/verzorgers aankijken.

Onderwijs aan kinderen gaat in deze tijd†vaak†over harde leerresultaten. Maar ook andere aspecten van de ontwikkeling van een kind zijn van groot belang. Denk maar aan de†sociaal emotionele ontwikkeling, de motorische en†de creatieve ontwikkeling†van een kind. Om kinderen†zo optimaal mogelijk te ondersteunen in hun algehele ontwikkeling, is samenwerking tussen ouders/verzorgers en school noodzakelijk. De leerkrachten zijn hierbij het eerste aanspreekpunt voor ouders/verzorgers, maar ook†de interne begeleiders en de directeuren zijn er voor u. Naast de vaste ouderavonden en leerlingbesprekingen die door de school worden georganiseerd, kunt u natuurlijk†ook vragen om een†gesprek als u zich zorgen maakt.

Vanuit de onderwijskundige visie zijn er tussen onze scholen verschillen hoe de samenwerking tussen school en ouder/verzorgers†wordt ingevuld. Onder het kopje scholen kunt u doorklikken naar onze scholen.

Participatie bij activiteiten in de school
Naast de dagelijkse contacten met ouders/verzorgers maken de scholen ook graag gebruik van de inzet van vrijwillige ouders/verzorgers in het ouderwijsproces. Passend†bij de mogelijkheden van de ouders/verzorgers kan dit meer structureel gebeuren†(bijvoorbeeld als leesouders of bij creatieve middagen) of minder structureel (bijvoorbeeld bij excursies,†schoolreisjes, schoolkamp, e.d.). Minstens zo belangrijk is de inzet van ouders/verzorgers in de activiteitencommissies of ouderraden.††

Elke school is blij met de inzet die u kunt bieden. Als u interesse heeft, laat dit dan weten aan de leerkracht van uw kind of aan de schooldirectie.

Medezeggenschap
Er zijn ook ouders/verzorgers die graag willen meepraten over zaken die wat meer afstand hebben tot de dagelijkse gang van zaken in de school. Dit zijn ouders/verzorgers die beschikbaar zijn voor de Medezeggenschapsraad. Elke school heeft een MR waarin personeelsleden en ouders/verzorgers gekozen worden. Elk MR-lid is minimaal twee jaar actief.

De MR spreekt†met de schooldirecteur over zaken als de begroting, het schoolplan, de jaarplanning, het scholingsplan, en dergelijke. Een betere indruk van deze werkzaamheden kunt u krijgen door het Medezeggenschapstatuut en het MR-reglement†door te nemen of door een gesprekje met een MR-lid. Als u interesse heeft in het MR-werk, kunt u dit kenbaar maken bij de voorzitter van uw MR.

Gemeenschappelijke medezeggenschap
Per†school zit er†ťťn personeelslid en ťťn ouder/verzorger in de GMR. Omdat PPO de Link in formele zin†negen scholen kent, zitten er dus 18 leden in de GMR. De GMR-leden zitten niet namens hun school in de GMR maar namens de gehele stichting.†De GMR overlegt met de algemeen directeur. Onderwerpen van gesprek zijn de (meerjaren)begroting, de (meerjaren)formatie, het strategieplan, het scholingsplan, e.d. Alle onderwerpen betreffen het bovenschoolse niveau.