Overlegstructuur

Hieronder zijn de verschillende overleggen beschreven. In het organogram staat deze informatie schematisch aangegeven

Bestuursvergadering en overleg drie gemeenten

Het bestuur vergadert gemiddeld vijf maal per jaar. Rond de jaarwisseling wordt in ieder geval de (meerjaren)begroting en het (meerjaren)formatieplan besproken. In mei/juni wordt het bestuursverslag en de jaarrekening besproken. Rond dezelfde perioden vindt een overleg plaats tussen een delegatie van het bestuur en de wethouders onderwijs van de drie gemeenten. In het organogram staat dit aangegeven als de Gemeenschappelijke Regeling.
 

Managementoverleg (MO)

De directeuren van de scholen en de algemeen directeur vormen tezamen het managementoverleg (MO). Dit overleg vindt gemiddeld tien maal per jaar plaats. Onderwerpen met een beleidsvoorbereidend en adviserend karakter worden besproken zoals ook zaken van een meer praktische aard.
 

Werkgroepen

In overleg met het MO stelt de algemeen directeur projectgroepen samen. Aan deze werkgroepen kunnen directeuren, ouders en medewerkers deelnemen al dan niet ondersteund door het stafbureau en/of een extern adviseur. De werkgroepen hebben veelal een tijdelijk karakter en houden zich bezig met een concrete opdracht. Resultaten van de werkgroepen worden in het MO besproken. Soms gaat het om nieuw beleid of het bijstellen van beleid. Beleidsvoorstellen worden  met de medezeggenschapsraden (MR) dan wel gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)  besproken voordat tot uitvoering wordt overgegaan. In andere gevallen gaat het om meer praktische zaken, zoals bijvoorbeeld het organiseren van de tweejaarlijks studiedag voor het voltallige personeel.
 

Overleg op schoolniveau

De scholen van PPO de Link hebben ieder een eigen overlegstructuur afhankelijk hoe de schoolorganisatie is ingericht. Naast teamvergaderingen kan er bijvoorbeeld sprake zijn van managementteamoverleg en/of bouwcoördinatorenoverleg. Elke school heeft de eigen overlegstructuur beschreven in de notitie "zeggenschap".
 

Medezeggenschap

PPO de Link kent een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en negen medezeggenschapsraden (MR). De medezeggenschap is geregeld via het Medezeggenschapsstatuut, het GMR-reglement en het MR-reglement.

De GMR bespreekt, adviseert en/of stemt in met beleidsvoorstellen die betrekking hebben op de gehele de organisatie. In de GMR zijn alle scholen vertegenwoordigd door twee MR-leden, een personeelslid en een ouderlid. In principe zitten de leden van de GMR zonder last of ruggespraak in de GMR. Ze zitten dus niet namens de afzonderlijke scholen in de GMR maar namens de gehele organisatie. De algemeen directeur van PPO de Link is de vertegenwoordiger van het bestuur en de gesprekspartner van deze raad. De GMR komt gemiddeld vijf maal per jaar bij elkaar.

Elke school heeft een eigen medezeggenschapsraad. Hier komen zaken aan de orde die de eigen school aangaan. De directeur is de vertegenwoordiger van het bestuur en is gesprekspartner van deze raad.