Passend Ambitieus

PPO de Link heeft een visie die vertaald is in een vierjarig strategisch beleid.

Visie/missie

In 2014 is er, na overleg met de verschillende gremia, een nieuwe missie (hyperlink naar openingspag) en visie (hyperlink naar openingspag) geformuleerd. Op basis hiervan is een nieuw strategieplan opgesteld voor de periode 2015-2018 met als titel Passend Ambitieus. Op dit moment is ons nieuwe beleidplan voor de periode 2019-2022 bijna gereed.

Strategieplan 2015-2018

Het strategieplan heeft als titel "Passend Ambitieus". Het woord "ambitieus" verwijst naar onze plannen voor de ontwikkeling van de medewerkers en organisatie als geheel, steeds met als doel om goed en modern onderwijs te realiseren. Het woord "passend" refereert aan passend onderwijs voor alle leerlingen. Het geeft echter ook aan dat onze ambities in de loop van de komende jaren passend gemaakt kunnen worden. Misschien dat we ten aanzien van sommige onderwerpen ons sneller kunnen ontwikkelen en misschien dat andere zaken meer tijd nodig hebben. We streven naar een balans die voor de organisatie als geheel en voor de scholen afzonderlijk hierin goed hanteerbaar.

De strategie is uitgewerkt langs de lijn van vijf domeinen. De eerste twee domeinen zijn leidend in onze organisatie. De overige drie domeinen scheppen de randvoorwaarden om de doelstellingen rond passend onderwijs en de openbare identiteit van onze scholen te realiseren. Onderstaand in hoofdlijn de doelen per domein. Voor de uitwerking verwijzen wij naar de volledige tekst.

Passend Onderwijs​​​​​​

PPO de Link staat garant voor ambitieus, goed en passend onderwijs. Passend onderwijs houdt voor ons in dat elke leerling die bij onze scholen ingeschreven staat een passend aanbod krijgt om zich optimaal te ontwikkelen.

Identiteit

Sleutelwoorden in onze visie die per definitie betrekking hebben op de openbare identiteit zijn: "waarde(n)vol", "zelfdenkend" en "verantwoordelijk handelend". De afgelopen jaren hebben wij gezocht naar een goede invulling van deze begrippen. Dit heeft geresulteerd in de formulering van een leerlijn openbaar onderwijs.

Personeel en organisatie

Goed onderwijs wordt vormgegeven door enthousiaste en goed toegeruste medewerkers. PPO de Link wil een werkgever zijn die waardering heeft voor de inzet van alle medewerkers en die daarbij aandacht heeft voor individuele en groepsbelangen. Vanuit een win-win-gedachte worden, zo veel als mogelijk, de kwaliteiten en interesses van medewerkers benut zodat deze gemotiveerd zijn om hun werk gepassioneerd en zo goed mogelijk uit te voeren.

FinanciŽn en huisvesting

PPO de Link behoudt haar gezonde financiŽle positie en realiseert langzaam en gestaag een meer realistische vermogenspositie. De stichting beschikt over kwalitatief goed onderhouden gebouwen waarin het voor leerlingen, personeel en ouders prettig vertoeven is.

Communicatie

PPO de Link en haar scholen staan op een positieve manier bekend in de eigen omgeving. Het heldere onderwijskundige en openbare profiel van de scholen zijn hierbij van belang. Met ouders en de organisaties om ons heen, zoals ook intern, wordt op een transparante, open en respectvolle manier gecommuniceerd.

De scholen

De scholen richten zich in hun planvorming enerzijds op de bovenschoolse organisatiedoelen en beleidsdocumenten en anderzijds op eigen plannen. De eigen plannen zijn verwoordt in het vierjaarlijkse schoolplan. Hier is maximale ruimte voor de visie die de scholen hebben op de eigen pedagogische en onderwijskundige uitgangspunten. De schoolplannen worden in schooljaar 2019 herzien. Aansluitend†maakt de school jaarlijks een jaarplan die aansluit op het schoolplan en de bovenschoolse plannen. Aan het einde van elk schooljaar maakt de directeur een verslag op van dat jaar.