Passend Onderwijs

De scholen van PPO de Link zijn aangesloten bij Samenwerkingsverband (SWV) Veluwe Rijn Vallei. Per 1 augustus 2014 treedt de Wet op Passend Onderwijs in werking. Per die datum wordt het SWV opgeheven. De scholen van PPO de Link worden dan verdeeld over twee nieuwe samenwerkingsverbanden. De indeling welke school waar hoort, is door het ministerie vastgelegd.
 
De samenwerkingsverbanden zijn samen met de schoolbesturen in de regio verantwoordelijk voor passend onderwijs. Dit houdt in dat elk kind op de juiste school zo goed mogelijk ondersteund wordt bij zijn/haar leerproces. In de meeste gevallen zitten de kinderen gewoon op een basisschool. Sommige kinderen ontvangen daar extra begeleiding. Momenteel zijn er kinderen die een rugzakje hebben (leerlinggebonden financiering LGF). Hieruit wordt momenteel extra begeleiding bekostigd. Deze rugzakjes verdwijnen per 1 augustus 2014. Bij de nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen de scholen van augustus om hulp vragen. Hierbij kan gedacht worden aan geld of aan adviezen. We noemen dit arrangementen.
 
Soms lukt het een basisschool niet om een leerling te bieden wat nodig is. Dan kunnen de ouders, met de school en het nieuwe samenwerkingsverband beslissen om het kind te plaatsen op een school voor bijzonder onderwijs (zoals onze SBO de Dijk) of voor speciaal onderwijs (SO). Voorheen ging de verwijzing naar het SBO en het SO via de PCL en de commissie van indicatiestelling. Deze commissie verdwijnen en de verwijzingsprocedure verandert per 1 augustus.
 
Elk SWV is verplicht om een Ondersteuningsplan op te stellen. In dit plan staat hoe de ondersteuning aan scholen en aan leerlingen in de regio wordt vormgegeven. Ook staan hier allerlei procedures beschreven. Op 1 mei 2014 zijn de eerste ondersteuningsplannen gereed.
 
Het ondersteuningsplan is onderwerp van de ondersteuningsplanraad (OPR). Elk SWV heeft een OPR. De OPR is een medezeggenschapsorgaan. In de OPR zitten een aantal ouders en personeelsleden van scholen van het SWV. In de OPR-en van SWV Passenwijs en SWV Rijn- en Gelderse Vallei zitten medewerkers van PPO de Link. Ze zitten in de OPR namens de gehele regio.
 
Onder de kopjes van de twee samenwerkingsverbanden vindt u meer specifieke informatie.