Welkom op onze website!

PPO De Link: Openbaar Onderwijs in de gemeenten Renkum, Wageningen en Rhenen
PPO de Link biedt al haar scholen de mogelijkheid om een eigen visie op onderwijs te ontwikkelen. Dat betekent dat de stichting een Montessorischool, twee Daltonscholen, een school met een internationaal karakter, een school die projectmatig werkt, een school met extra aandacht voor zorgleerlingen en meer traditionele scholen kent. 

Wat Šlle scholen met elkaar gemeen hebben is de missie en visie van PPO de Link. PPO de Link heeft na discussies met directeuren, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), de medezeggenschapsraden (MR) en teamleden deze missie en visie verwoord.VISIE PPO de Link
 
Vanuit een oriŽntatie op de toekomst en de omgeving realiseren de openbare scholen van PPO de Link onderwijs dat gericht is op de behoefte van iedere leerling. Hierbij focussen wij op de volgende vier pijlers:

Onderwijs ambitie:
Onze scholen gaan uit van onderwijs met ambitie. Dit komt tot uiting in:
 • het opstellen van hoge en realistische doelen ten aanzien van de gewenste kennis, vaardigheden en attitudes;
 • aandacht besteden aan het ontwikkelen van de vaardigheden van de 21e eeuw. Deze zijn:
  • kritisch denkvermogen;
  • creativiteit;
  • vaardigheden om problemen op te lossen;
  • ICT-geletterdheid;
  • vermogen tot samenwerken;
  • sociale en communicatieve vaardigheden;
 • een gedifferentieerd aanbod realiseren;
 • zorg bieden aan iedere leerling.

Wereldburger:
Onze scholen ondersteunen leerlingen in de ontwikkeling van een eigen identiteit, realiserend dat deze in relatie staat tot de eigen omgeving en de continu veranderende en steeds meer mondiaal georiŽnteerde samenleving.
 
Waarde(n)vol:
De waarde van onze scholen, is gelegen in de positie en de rol die zij in de wijk of het dorp vervullen. De verschillende onderwijskundige visies van onze scholen gecombineerd met het uitgangspunt dat elk kind welkom is, beschouwen wij als leidend.
 
Binnen onze scholen zijn zorg voor elkaar en respect voor de wereld om ons heen belangrijke waarden. Wij hebben hierbij voor ogen dat kinderen recht hebben om op te groeien tot zelfdenkende en verantwoordelijkheid nemende (wereld)burgers en zullen hier samen met ouders/verzorgers aan werken.
 
Omgeving:
Onze scholen vormen een professionele leergemeenschap en functioneren in een groter geheel van organisaties en individuen waarmee nauw wordt samengewerkt. Onze scholen hebben een naar buiten gerichte en op samenwerking gerichte houding met als doel het onderwijs optimaal af te stemmen op de onderwijsbehoeften van het kind.