Bestuur en Management

PPO de Link kent een toezichthoudend bestuur, een algemeen directeur en negen schooldirecteuren

Bestuur

Per 1 augustus 2010 is de "Wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur" van kracht. Volgens deze wet moet er een scheiding zijn tussen bestuurlijke taken en intern toezicht. Het bestuur van PPO de Link heeft dit vormgegeven door te kiezen voor de constructie van een toezichthoudend bestuur en een algemeen directeur met een volledige volmacht.†Het bestuur houdt toezicht op:
 • de kwaliteit van het onderwijs
 • het gehele generieke onderwijsbeleid
 • het correcte financiŽle beleid.
Daarnaast is het bestuur hoeder van de openbare identiteit van de onder de stichting vallende scholen.
Het bestuur van PPO de Link houdt zich aan de gedragscode zoals opgesteld door de PO Raad. De uitgangspunten van deze gedragscode zijn opgenomen in het Bestuur- en Managementstatuut van de stichting.
Het bestuur van PPO de Link bestaat uit zeven leden.†Twee leden worden op voordracht van de†drie gemeenten en in overleg met het bestuur†benoemd. Twee leden worden op†voordracht van de GMR benoemd. De bestuursleden zijn:
 • de heer J.F. (Frits) Wijsma:†voorzitter
 • mevrouw K. (Karin) Jongerius: penningmeester
 • mevrouw S. (Saskia) van Dongen: vicevoorzitter
 • de heer G. (Gerard) Blom
 • de heer R. (Radboud) van Hal
 • de heer S. (Sander) van Veldhuizen
 • de heer K. (Kees) Dekker
Het bestuur vergadert†gemiddeld†vijf maal†per jaar.


Algemeen directeur

Via het Bestuur- en Managementstatuut van PPO de Link, is de algemeen directeur†volledig gevolmachtigd tot het uitvoeren van bestuurstaken. Dit houdt in dat het dagelijks bestuur†in handen is†van de algemeen directeur,†die tevens†leiding geeft aan de schooldirecteuren. Voor diverse zaken heeft de algemeen directeur vooraf goedkeuring nodig van het bestuur. Concreet gaat het hier dan om:
 • Vaststelling en wijzing van de (meerjaren)begroting
 • Vaststelling en wijzing van het jaarverslag
 • Vaststeling en wijziging van het strategische meerjarenplan van de stichting.

De heer drs. M.G. (Michel) Buurman is de algemeen directeur van PPO de Link.†


Directeuren

Elke school van PPO De Link heeft een eigen directeur die integraal verantwoordelijk is voor de eigen school. De taken en bevoegdheden zijn aan de schooldirecteuren†verleend via een ondermandaat door de algemeen directeur. Dit ondermandaat ligt vast in het Bestuur- en Managementstatuut.†De directeur geeft leiding aan het schoolteam. Daarnaast maken de directeuren deel uit van het Managementoverleg (MO) dat gemiddeld tien maal per jaar bijeen komt. De schooldirecteuren van PPO de Link zijn: