Missie, Visie en Strategie

Missie en Visie

PPO de Link staat voor waarde(n)vol openbaar onderwijs met ambitie, waarbinnen kinderen zich in een veilig klimaat ontplooien tot zelfdenkende en verantwoordelijk handelende wereldburgers, met oog, hart en respect voor elkaar en hun omgeving.

Aan onze missie geven we invulling vanuit een oriëntatie op de toekomst en de omgeving. In ons onderwijs richten we ons op de behoefte van iedere leerling. Ons onderwijs rust op vier pijlers.

Ambitieus onderwijs
Onze scholen gaan uit van onderwijs met ambitie. We stellen hoge en realistische doelen ten aanzien van de gewenste kennis, levensvaardigheden en attitudes. Te denken valt aan kritisch denkvermogen, het vermogen tot samenwerken, creativiteit, sociale en communicatieve vaardigheden en zelfregulatie. Daarnaast richten we ons op vaardigheden gericht op probleemoplossing en ICT- en informatievaardigheid.
We realiseren een gedifferentieerd aanbod en bieden zorg aan iedere leerling.
 
Wereldburgers
Onze scholen ondersteunen leerlingen in de ontwikkeling van een eigen identiteit, realiserend dat deze in relatie staat tot de eigen omgeving en de continu veranderende en steeds meer mondiaal georiënteerde samenleving.
 
Waarde(n)vol
De waarde van onze scholen is gelegen in de positie en de rol die zij in relatie tot hun omgeving vervullen. De verschillende onderwijskundige visies van onze scholen beschouwen wij als leidend, bij het uitgangspunt dat elk kind welkom is.  Binnen onze scholen zijn zorg voor elkaar en respect voor de wereld om ons heen belangrijke waarden. Wij willen kinderen begeleiden in hun groei tot zelfdenkende en verantwoordelijkheid nemende (wereld)burgers en werken hier samen met kinderen en ouders/verzorgers aan.
 
Omgeving
Onze scholen vormen een professionele leergemeenschap en functioneren in een groter geheel van organisaties en individuen waarmee nauw wordt samengewerkt. Onze scholen hebben een naar buiten gerichte en op samenwerking gerichte houding met als doel het onderwijs optimaal af te stemmen op de onderwijsbehoeften van het kind.
 

Strategie

Vanuit onze missie en visie hebben we in ons strategisch plan ‘SAMEN | DOEN | GROEIEN’ ambities geformuleerd voor de periode 2023-2026, aan de hand van de thema’s 'Samen', 'Doen' en 'Groeien'. Daar zijn vier speerpunten uit voortgekomen.

PPO cultuur
We werken bewust aan de instandhouding en verdere versterking van de kenmerken die onze organisatie sterk maken, met specifieke aandacht voor de verdere ontwikkeling van onze onderzoekende en positief kritische houding.

Lerende organisatie
Leren staat centraal in ons onderwijs en in de ontwikkeling van onze organisatie en medewerkers. We leiden onze eigen medewerkers op en willen (blijven) uitblinken in het ontwikkelen en delen van kennis en kunde. We kijken open, nieuwsgierig en onderzoekend naar verschillende manieren waarop we kwalitatief goed onderwijs kunnen organiseren.

Kwaliteit en doorontwikkeling
We zijn in staat om op basis van gedegen analyses de juiste keuzes te maken en daarmee omstandigheden en aanbod goed af te stemmen op behoeften en groeipaden. We richten ons de komende periode op verdere verfijning en het verder vergroten van de effectiviteit van ons handelen. 

Samenwerking
Om onze meerwaarde in het ontwikkelproces van onze leerlingen te maximaliseren, specialiseren we onszelf op specifieke expertisegebieden. We blijven onderzoeken op welke manieren we onze eigen expertise gericht kunnen aanvullen en gaan passende partnerschappen aan.

Concrete doelen zijn geformuleerd in verbeterplannen. In 2026 bepalen we, na evaluatie, welke plannen een vervolg moeten krijgen in het nieuwe strategisch plan voor 2027-2030, dat in 2026 wordt geschreven op basis van de actualiteit.