Missie, Visie en Strategie

Missie en Visie

PPO de Link staat voor waarde(n)vol openbaar onderwijs met ambitie, waarbinnen kinderen zich in een veilig klimaat ontplooien tot zelfdenkende en verantwoordelijk handelende wereldburgers, met oog, hart en respect voor elkaar en hun omgeving.

Aan onze missie geven we invulling vanuit een oriëntatie op de toekomst en de omgeving. In ons onderwijs richten we ons op de behoefte van iedere leerling. Ons onderwijs rust op vier pijlers.
 
Ambitieus onderwijs
Onze scholen gaan uit van onderwijs met ambitie. We stellen hoge en realistische doelen ten aanzien van de gewenste kennis, levensvaardigheden en attitudes. Te denken valt aan kritisch denkvermogen, het vermogen tot samenwerken, creativiteit, sociale en communicatieve vaardigheden en zelfregulatie. Daarnaast richten we ons op vaardigheden gericht op probleemoplossing en ICT- en informatievaardigheid.
We realiseren een gedifferentieerd aanbod en bieden zorg aan iedere leerling.
 
Wereldburgers
Onze scholen ondersteunen leerlingen in de ontwikkeling van een eigen identiteit, realiserend dat deze in relatie staat tot de eigen omgeving en de continu veranderende en steeds meer mondiaal georiënteerde samenleving.
 
Waarde(n)vol
De waarde van onze scholen is gelegen in de positie en de rol die zij in relatie tot hun omgeving vervullen. De verschillende onderwijskundige visies van onze scholen beschouwen wij als leidend, bij het uitgangspunt dat elk kind welkom is.  Binnen onze scholen zijn zorg voor elkaar en respect voor de wereld om ons heen belangrijke waarden. Wij willen kinderen begeleiden in hun groei tot zelfdenkende en verantwoordelijkheid nemende (wereld)burgers en werken hier samen met kinderen en ouders/verzorgers aan.
 
Omgeving
Onze scholen vormen een professionele leergemeenschap en functioneren in een groter geheel van organisaties en individuen waarmee nauw wordt samengewerkt. Onze scholen hebben een naar buiten gerichte en op samenwerking gerichte houding met als doel het onderwijs optimaal af te stemmen op de onderwijsbehoeften van het kind.
 

Strategie

Vanuit onze missie en visie hebben we in ons strategisch plan ‘Plezier in Onderwijs’ doelstellingen geformuleerd voor de periode 2019-2022, aan de hand van vier hoofdthema’s.

(Wereld)burgerschap
Burgerschap is verweven in ons gehele onderwijsaanbod. We concretiseren onze visie op burgerschap verder.

Personeelsbeleid: Werkplezier bij PPO
We willen een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven voor (potentiële) werknemers. Goed werkgeverschap vinden we een vanzelfsprekendheid. We optimaliseren daarom de geboden professionele ruimte.
 

ICT voor je laten werken
We laten ICT werken voor onze leerlingen en onze medewerkers. We optimaliseren in dit kader hardware en infrastructuur en we faciliteren medewerkers bij het op orde houden van hun vaardigheden.

Positionering
We stellen ons actief en open op in onze omgeving en voor onze stakeholders. Alle scholen van PPO de Link dragen bewust en planmatig de visie van de school, de stichting en openbaar onderwijs uit.

Concrete doelen zijn geformuleerd in verbeterplannen. In 2022 bepalen we, na evaluatie, welke plannen een vervolg moeten krijgen in het nieuwe strategisch plan voor 2023-2026, dat in 2022 wordt geschreven op basis van de actualiteit.