Overlegstructuren

Overleg raad van toezicht (rvt) en overleg drie gemeenten
De rvt vergadert gemiddeld vijf maal per jaar. Rond de jaarwisseling worden in ieder geval de (meerjaren)begroting en het (meerjaren)formatieplan besproken. In mei/juni wordt het bestuursverslag en de jaarrekening besproken. Rond dezelfde perioden vindt een overleg plaats met de wethouders onderwijs van de drie gemeenten.

Managementteam (mt)
Bestuur, staf en schooldirecteuren vormen tezamen het mt. Het mt komt gemiddeld tien maal per jaar bijeen en bespreekt onderwerpen met een beleidsvoorbereidend en adviserend karakter, evenals zaken van meer praktische aard.

Werkgroepen
In overleg stelt het mt projectgroepen samen. Aan deze werkgroepen kunnen mt leden deelnemen, eventueel aangevuld met andere medewerkers en/of ouders en soms ondersteund een extern adviseur. De werkgroepen houden zich bezig met een concrete opdracht en hebben vaak een tijdelijk karakter. Resultaten van de werkgroepen worden in het mt besproken. Soms gaat het om nieuw beleid of het bijstellen van bestaand beleid. Beleidsvoorstellen worden met de relevante (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad besproken voordat tot uitvoering wordt overgegaan. In andere gevallen gaat het om meer praktische zaken, zoals bijvoorbeeld het organiseren van een studiedag voor het voltallige personeel.

Overleg op schoolniveau
De scholen van PPO de Link hebben ieder een eigen overlegstructuur die afhankelijk is van de manier waarop de schoolorganisatie is ingericht. Naast teamvergaderingen kan er bijvoorbeeld sprake zijn van managementteamoverleg en/of bouw(coördinatoren)overleg. Elke school heeft de eigen overlegstructuur beschreven.

Medezeggenschap
PPO de Link kent een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) en de scholen hebben een eigen medezeggenschapsraad (mr). De medezeggenschap is geregeld via het medezeggenschapsstatuut, het gmr-reglement en het mr-reglement. In het mr-reglement zijn de wettelijke bepalingen zoals bevoegdheden opgenomen. Iedere mr is verder vrij in het bepalen van de eigen organisatievorm. De statuten en reglementen worden geactualiseerd als daar aanleiding toe is.

De gmr bespreekt, adviseert en/of stemt in met beleidsvoorstellen die betrekking hebben op de gehele de organisatie. In de gmr zijn alle scholen vertegenwoordigd door twee leden: een personeelslid en een ouderlid. In principe zitten de leden van de gmr zonder last of ruggespraak in de gmr. Ze zitten dus niet namens de afzonderlijke scholen in de gmr, maar namens de gehele organisatie. De voorzitter van het college van bestuur is de gesprekspartner van deze raad. De gmr komt gemiddeld vijf maal per jaar bij elkaar.

Elke school heeft een eigen mr. De mr bespreekt zaken die de eigen school aangaan. De schooldirecteur is gesprekspartner van deze raad en vertegenwoordiger van het bestuur.